Y Geiriaduron Termau

Dyma fanylion y geiriaduron termau sy’n rhan o’r Porth Termau:

Adar Y Byd
Davyth Fear, Twm Elias, Eilir Evans, Bruce Griffiths, Duncan Brown gyda chymorth gwirfoddolwyr.
Rhestr Gymraeg Safonol Adar y Byd, Project Llên Natur. Cyhoeddiad ar-lein yn unig.
Cymdeithas Edward Llwyd a Chymdeithas Ted Breeze-Jones, 2015
Gwefan

Buchod Cwta
Duncan Brown, Twm Elias, Bruce Griffiths, Selwyn Williams
Rhestr Gymraeg Safonol Buchod Cwta (Coccinelidae) Prydain, Project Llên Natur. Cyhoeddiad ar-lein yn unig.
Cymdeithas Edward Llwyd, 2014
Gwefan

Creaduriaid Asgwrn-cefn: pysgod, amffibiaid, ymlusgiaid, adar a mamaliaid
Y gyfrol gyntaf yn y gyfres Enwau Creaduriaid a Phlanhigion a gyhoeddir gan Gymdeithas Edward Llwyd.
Cymdeithas Edward Llwyd, 1994

ISBN 0952226405
Gwefan

Dosbarthiad Llystyfiant Cenedlaethol (NVC)
Un o’r safonau allweddol cyffredin a ddatblygwyd ar gyfer asiantaethau cadwraeth natur. Datblygwyd y rhestr Gymraeg mewn project ar y cyd rhwng Cyngor Cefn Gwlad Cymru a Chymdeithas Edward Llwyd. Cyhoeddiad ar-lein yn unig.
Cyngor Cefn Gwlad Cymru a Chymdeithas Edward Llwyd, 2010
Gwefan

Ffyngau a Heintiau Planhigion
Duncan Brown, Twm Elias, Bruce Griffiths, Selwyn Williams, (arbenigwyr pwnc: Debbie Evans a Gareth Griffiths)
Rhestr Gymraeg Safonol Ffyngau a Heintiau Planhigion, Project Llên Natur. Cyhoeddiad ar-lein ac fel Cyfrol 4 yn y gyfres Enwau Creaduriaid a Phlanhigion, 4 Ffyngau a Heintiau
Cymdeithas Edward Llwyd, 2015
ISBN 978 1 84220 134 3
Gwefan

Gweision Neidr
Duncan Brown, Twm Elias, Bruce Griffiths, Selwyn Williams
Rhestr Gymraeg Safonol Gweision Neidr Prydain, Project Llên Natur. Cyhoeddiad ar-lein yn unig.
Cymdeithas Edward Llwyd, 2009
Gwefan

Geiriadur Termau Archaeoleg
John Ll. Williams, Bruce Griffiths, Delyth Prys
Ar gyfer archaeolegwyr proffesiynol, addysgwyr, myfyrwyr a chyfieithwyr.
Gwasg Prifysgol Cymru ar ran Pwyllgor Termau Technegol Bwrdd Gwybodau Celtaidd Prifysgol Cymru, 1999
ISBN 0 7083 16069

Geiriadur Termau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Tegau Andrews, Delyth Prys, ynghyd ag awduron a golygyddion allanol: A.O.Brown, Dyfed Elis‐Gruffydd, E.W. Jones, J.C. Hughes, B.M. Williams, Y. Moseley, B. Jones, D.R. Hughes, M. Heorger, Gwenno Ffrancon, Elain Dafydd, Owain Lloyd Davies, Dewi Llŷr Jones, Arne Pommerening, Llinos Spencer, Mair Edwards, Enlli Thomas, ac arbenigwyr pwnc y Coleg Cymraeg. Manylion pellach
Termau wedi’u safoni a’u diffinio ar gyfer addysg uwch cyfrwng Cymraeg.
Coleg Cymraeg Cenedlaethol, 2010-2018
ISBN 978 1 910699 18 8

Gwyfynod, Glöynnod Byw a Gweision Neidr
Duncan Brown, Twm Elias, Bruce Griffiths, Huw John Huws, Dafydd Lewis
Y drydedd gyfrol yn y gyfres Enwau Creaduriaid a Phlanhigion a gyhoeddir gan Gymdeithas Edward Llwyd.
Cymdeithas Edward Llwyd , 2009
ISBN 978 1 84527 259 3
Gwefan

Planhigion Blodeuol, Conwydd a Rhedyn
Eluned Bebb-Jones et al
Yr ail gyfrol yn y gyfres Enwau Creaduriaid a Phlanhigion a gyhoeddir gan Gymdeithas Edward Llwyd.
Cymdeithas Edward Llwyd, 2003
ISBN 0952226413
Gwefan

Termau Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru
Delyth Prys
Termau a ddefnyddir gan yr Asiantaeth ei hun a’r rhai sy’n cydweithio â hi.
Prifysgol Cymru, Bangor ac Asiantaeth yr Amgylchedd, 2002
ISBN 1 84220 036 4

Termau Cyllid
Delyth Prys
Cyhoeddwyd hefyd ar bapur fel Geirfa Adrannau’r Llywodraeth (2001). Mae’n cynnwys termau gan yr Asiantaeth Budd-daliadau, Asiantaeth Cynnal Plant, Archwiliad Dosbarth, Gwasanaeth Apeliadau, Tollau Tramor a Chartref EM Cymru, Cyllid y Wlad, Y Swyddfa Brisio, a’r Gwasanaeth Cyflogi.
Bwrdd yr Iaith Gymraeg, 2000
Dim ISBN

Termau Gofal Iechyd Pobl Hŷn
Delyth Prys, Owain Lloyd Davies
Ar gyfer ymarferwyr gwaith a gofal cymdeithasol, addysgwyr, myfyrwyr a chyfieithwyr.
Prifysgol Cymru, Bangor a Byrddau Iechyd Gogledd Cymru, 2005
ISBN 184 220 080 1

Termau’r Asiantaeth Safonau Bwyd
Sioned Fidler, Siwan Jones, Rhys Hughes, Delyth Prys
Termau a ddefnyddir gan yr Asiantaeth ei hun.
Prifysgol Bangor a’r Asiantaeth Safonau Bwyd, 2018
Gwefan

Termau’r Cyngor Gofal
Delyth Prys gydag arbenigwyr pwnc y Cyngor Gofal
Ar gyfer ymarferwyr gwaith a gofal cymdeithasol, addysgwyr, myfyrwyr a chyfieithwyr.
Diweddariad o Termau Gwaith a Gofal Cymdeithasol CCETSW/TOPPS (2000)
Cyngor Gofal Cymru,
2015
ISBN 978-1-84220-133-6
Gwefan

Termau Gweinyddu Cyfiawnder
Bwrdd yr Iaith Gymraeg a Chyrff y Sector Cyfiawnder
Termau wedi’u safoni ar gyfer y gwasanaethau cyfiawnder yng Nghymru.
Rhwydwaith Cyfiawnder Cymru, 2011
| Llwytho i lawr i Cysgeir (Cyfarwyddiadau)

Termau Hybu Iechyd
Delyth Prys
Addasiad o’r thesawrws amlieithog Ewropeaidd ar hybu iechyd.
Prifysgol Cymru, Bangor ac Awdurdod Iechyd Gogledd Cymru, 2000
ISBN 1 84220 009 7

Termau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc
Delyth Prys
Ar gyfer gweithwyr proffesiynol ym maes Gofal Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc.
Prifysgol Cymru, Bangor ac Awdurdod Iechyd Gogledd Cymru, 2008
ISBN 1 84220 037 2

Termau Nyrsio a Bydwreigiaeth
Gwerfyl Roberts, Delyth Prys
Termau a safonwyd ar gyfer dysgu dwyieithog yn Ysgol Nyrsio a Bydwreigiaeth Prifysgol Bangor.
Prifysgol Bangor, 1997
ISBN 0 904567 958

Termau Rhywogaethau Morol CNC
Bruce Griffiths, Delyth Prys, Emma Lowe
Rhestr o dermau safonedig Cymraeg, Saesneg a Gwyddonol ar gyfer rhywogaethau yn yr amgylchedd morol. Fe’i defnyddir gan Cyfoeth Naturiol Cymru ei hun a’r rhai sy’n gweithio gydag ef.
Prifysgol Bangor a Cyfoeth Naturiol Cymru, 2021
ISBN 978-1-84220-190-9
Gwefan

Termau Therapi Galwedigaethol
Delyth Prys, Owain Lloyd Davies
Ar gyfer ymarferwyr gwaith a gofal cymdeithasol, addysgwyr, myfyrwyr a chyfieithwyr.
Prifysgol Bangor a Byrddau Iechyd Gogledd Cymru, 2007
ISBN 184 220 098 4

Y Termiadur Addysg: Termau wedi’u safoni
Delyth Prys, Gruffudd Prys
Termau wedi’u safoni a ddefnyddir yn y Cwricwlwm Cenedlaethol a’r drefn arholi yng Nghymru. Mae’r fersiwn ar-lein newydd yn disodli argraffiadau blaenorol  Y Termiadur (2006) a   Y Termiadur Ysgol (1998).
Llywodraeth Cymru, 2011-18
ISBN y fersiwn papur diweddaraf (Y Termiadur 2006) 1 86112 588 7
Gwefan